บุคลากร


บุคลากรโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิชาเอก ฝ่ายงาน
1 นายศุภชัย  ศรีโพธิ์วัง ผู้อำนวยการ คณิตศาสตร์ บริหาร
2 นายวัลลภ  ชิณวัง ครู คศ.3
ภาษาอังกฤษ
ปกครอง
3 นายธรรมนูญ  ศรีอุบล ครู คศ.2 คณิตศาสตร์ ธุรการ
4 นางจินดารัตน์  ศรีอุบล ครู คศ.2 ศิลปะ วิชาการ
5 นางสาวภควรินทร์  โนนสุวรรณ ครู คศ.1 เคมี วิชาการ
6 นายวสันต์  สาระโท ครู คศ.1 พลศึกษา บริการ
7 นางนิตยา  ทำมา ครู คศ.1 เกษตร ธุรการ
8 นางนุชรินทร์  เหล่าสะพาน ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ ธุรการ
9 นางยุพิน  ก้องเวหา ครู คศ.1 ภาษาไทย ธุรการ
10 นางมณีรัตน์  อภิวัฒนวรรณ ครู คศ.1 ชีววิทยา วิชาการ
11 นายมนัส  ไวบรรเทา ครู คศ.1 ภาษาไทย ปกครอง
12 นายณัฐพงศ์  เทียมเพ็ง ครู คศ.1 สังคม บริการ
13 นางสาวธารินีย์  บรรเทา ครู คศ.1 คณิตศาสตร์ วิชาการ
14 นางประทุมพร  จำนงค์ พนังงานจ้าง สังคม บริการ
15 นายมณิกรณ์  พลศิริ ครูผู้ช่วย สังคม บริการ
16 นายรังษ์พงศ์  คงประกอบ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ บริการ
17 นางสาวกาญจนา  ศรีภูวงศ์ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ บริการ
18 นางสุภารักษ์  มาตวังแสง บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์ ธุรการ
19 นายสุพัด  พันเทศ นักการภารโรง - บริการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น